HESP Seminar Series: Dr. Nirmal Srinivasan, Towson University